Att fundera på vid sanering av stora byggnationer

Att sanera stora byggnader kan leda till en rad olika problem och är oftast ett mycket stort projekt. Miljöfarligt avfall måste hanteras på visst sätt enligt lag och ibland måste saneringen utföras av utbildade personer.

Sanering av byggnader som innehåller PCB

Sanering av byggnationer måste ske på ett sätt som tar hänsyn både till människors hälsa och även till miljön. Det är ägarens ansvar att reda ut om exempelvis en byggnad innehåller PCB, asbestos eller bly.PCB är en grupp av organiska föreningar som är svåra att bryta ned, namnet är en förkortning av polyklorerade bifenyler. Den kemiska föreningen består av två bensenringar som är mättade med klor, där mättningsgraden varierar. Eftersom det är svårt att bryta ned föreningen så innebär det att de stannar kvar i näringskedjan när de släpps ut i miljön. PCB-föreningar påverkar både djur och människor negativt.Sanering av PCB ska göras av en fogentreprenör som har genomgått en utbildning för saneringsarbeten. Ett problem är att fogar som har sanerats ibland smittas igen eftersom det kan finnas PCB kvar i omgivande material så att den nya fogmassan efter en tid förorenas. Fogmassa kan även innehåll bly eller asbestos.Avfall som uppkommer i samband med sanering av PCB ska märkas och samlas upp i ett emballage som är förslutet. PCB-haltigt avfall är alltid farligt avfall och ska förvaras på en plats som är skilt från annat avfall.

CFC-haltigt material

CFC-haltigt material kan finnas i cellplast som används i markskivor. Detta är en mycket kraftig växthusgas och även en i särklass största källan i Sverige för utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. Du kan även hitta den i väggisoleringar, i flytande golv (golv som limmats eller klickats ihop) och i kylrum.I samband med renovering och rivning så finns det en stor risk för utsläpp av CFC-haltigt material. Avfall med en halt av CFC över 0.1 volymprocent klassas som farligt avfall och ska behandlas och transporteras av någon med tillstånd för att transportera farligt avfall.